top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Opdrachtnemer: Cocoon, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 82781087, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. 

 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten. 

 3. Klant: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.

 4. De opdrachtgever en de klant kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn. 

 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer. 

 6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 9. Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van Cocoon, erkent de klant dat hij/zij een exemplaar van deze voorwaarden heeft ontvangen dan wel voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat deze hem/haar tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij/zij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan. 

 

Artikel 2 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden.

 2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

 

Artikel 3 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden online voorafgaand aan de sessie, of ter plaatse voorafgaand aan de sessie. 

 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

Artikel 3 - Prijs

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro. Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

 

Artikel 4 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een sessie, coachtraject of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of klant te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag. 

 2. Ingeval de opdrachtgever dan wel de klant, na aanvang van het traject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen. 

 3. Een sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen. 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en risico

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.

 2. De klant is aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen. Cocoon stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de sessies.

Artikel 6 - Overmacht

Indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De opdrachtnemer zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de opdrachtnemer verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de klant worden gefactureerd.

 

Artikel 7 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 8 – Klachtenregeling

Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 9 – Slotbepaling

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Cocoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82781087.

Disclaimer

De verklaringen, diensten of producten,  die via deze website of door Cocoon worden aangeboden, zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Getuigenissen met betrekking tot de technologie worden vrijwillig gegeven en vertegenwoordigen niet de meningen van Cocoon. De diensten die door Cocoon worden geleverd, zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

bottom of page